Hjernen og hukommelse

Facts om hjernen og hukommelse

Hjernens drift er slet og ret overlevelse!! Vi er programmerede til at fjerne os fra smerte, frygt og alt, der potentielt kan udgøre en trussel mod vores overlevelse. Det være sig både mental som fysisk smerte og sårethed – de kan begge virke lige truende for vores overlevelse.

Daniel J. Siegel, kliniske professor i psykiatri, der specielt er kendt for sit arbejde med interpersonel neurobiologi og mindfulness, påpeger at 20% i en normalbefolkning har oplevelser i den tidlige barndom, som får dem til at undgå følelser i sig selv eller andre.

Højre hjernehalvdel

Det er signaler fra kroppen, som opleves af hjernen, der skaber vores følelsesmæssige tilstand.

Når vi har formindsket eller ingen opmærksomhed på højre hjernehalvdel:

Venstre hjernehalvdel

Den gamle hjerne (hjernestammen – reptilhjernen)

Det limbiske system (pattedyrshjernen)

Den nye hjerne (cortex)

Selvom de mest basale funktioner er specifikt placeret i hjernen, anses hjernen for at være en stærkt integreret helhed. Samspil mellem de mange strukturer i forskellige dele af hjernen. Specielt de kognitive evner.

Scanninger viser at emotionelle reaktioner bygger på en lang række forskellige strukturer. Eksempelvis:

  1. Der opstår et input (kamp/flugt/frys).
  2. Amygdala vurderer den emotionelle betydning for input’et – hvor vigtig/farlig er den for organismens velbefindende.
  3. Der produceres en reaktion på input’ets emotionelle betydning.
  4. Reaktionen kontrolleres ”udadtil” – socialt uacceptabel adfærd dæmpes/bremses.

Den empatiske hjerne – spejlneuroner

Disse hjerneceller kan kopiere eller ’spejle’ de virkninger som foregår i omgivelserne af et levende individ. Efter ’kopieringen’ har spejlneuronerne mulighed for at informere og aktivere andre cellesystemer, der kan igangsætte specifikke processer i individet.

Den integrerede hjerne

En integreret hjerne kan både koncentrere sig om den receptive del af partnerens sind og samtidig være opmærksom på både den verbale venstre og nonverbale højre hjernehalvdel.

Hjerneintegration fremmer harmonisering af nervesystemet, der har forbindelse til hele kroppen, den overlevelsesorienterede hjernestamme, det emotionelle limbiske område og de kognitive funktioner i cortex.

Når områderne ikke er integrerede, kan vi opleve at blive overvældede af inputs fra et givet område. F.eks. frygt fra reptilhjernen, overvældende følelser fra det limbiske område m.v.

Hukommelse

Det ‘at huske’ er afhængig af hvordan hjernen gemmer information og hvordan vi derefter genkalder erindringen.

Den implicitte hukommelse – ubevidste erindringer

Den eksplicitte hukommelse – bevidste erindringer

Eksplicit læring forudsætter en bevidst refleksion og en bevidst opmærksomhed på hvad man gør og hvordan man gør det. Den eksplicitte hukommelse er vores bevidste hukommelse, og den består kort sagt af to dele: Den episodiske hukommelse, som er knyttet til tid og sted, og består af specifikke erindringer om ting, vi har oplevet. Derudover findes der den semantiske hukommelse: Det er her, vi husker, at Anker Jørgensen har været statsminister, og ofte den hukommelse vi bruger i et spil Trivial Pursuit.

Før et sanseindtryk lagres som et minde, vi kan hente frem, skal det gennem tre slags hukommelse: sensorisk, korttids- og langtidshukommelse.

Sensorisk hukommelse

NB! Sensorisk hukommelse overføres til korttidshukommelsen, når vi f.eks. hører/ser/mærker efter.

Korttidshukommelse (arbejdshukommelse)

Langtidshukommelse

Bevidstheden

To forskellige former for bevidsthed

Kernen

Eks.: Duft af popcorn àMundvand à Rækker ud efter dem for at spise.

Den udvidede bevidsthed

Underbevidstheden (det ubevidste)

Freud mener i 1800-tallet, at den overvejende del af menneskets tanker, følelser og handlinger kontrolleres af biologiske drifter i underbevidstheden. Det ubevidste lag er ældre end bevidstheden. Børn begynder deres liv i ubevidst tilstand og vokser sig så at sige ind i bevidstheden.