Klientcentreret psykoterapi

Facts om klientcentreret psykoterapi

kreativ-psykoterapi.dk/Facts om/Klientcentrerert psykoterapiKlientcentreret psykoterapi, der er skabt af den amerikanske psykolog Carl Rogers, bygger på en humanistisk tankegang om menneskelig motivation, – tankegangen om eksistensen af ”den aktualiserende tendens”. Den iboende retning af denne tendens antages at være positiv, dvs. at mennesket ”af natur” vil udvikle eller gøre sig gældende i den mest positive, konstruktive og kreative retning, der under de givne omstændigheder og betingelser er mulig. Dette betyder IKKE at mennesket ikke rummer destruktive kræfter. Det betyder dog at de betingelser mennesker vokser op og lever under, er afgørende for i hvor vid udstrækning sådanne destruktive kræfter fodres – og at aktualisering af de mere destruktive potentialer, stadig er aktualisering af det givne menneskes mest konstruktive potentialer under de givne betingelser. Den humanistiske menneskeopfattelse er ikke naiv – men den ER menneskekærlig.

I logisk forlængelse af hypotesen om eksistensen af ”den aktualiserende tendens” antages det at klient-centreret psykoterapi skaber betingelser der maximalt faciliterer aktualisering af klientens mest konstruktive potentialer, og det er med de tre såkaldte ”Rogerianske kernebetingelser”, Rogers har sat sig solide spor i det psykoterapeutiske landskab.

De tre kernebetingelser er

  1. terapeutens ubetinget positive anerkendelse af klienten,
  2. terapeutens empatiske forståelse af klienten og
  3. terapeutens kongruens.

kreativ-psykoterapi.dk/Facts om/Klientcentrerert psykoterapiAlle psykoterapeutiske retninger anerkender betydningen af disse betingelser for et vellykket terapiforløb, selvom de ofte bruger andre ord for dem (terapeutens accept af klienten, terapeutens ægthed eller integritet, f.eks.). Udover de tre kernebetingelser, der vedrører terapeutens arbejde, opstiller Rogers yderligere tre betingelser for et vellykket udfald af psykoterapi. Samlet taler han herefter om ”De seks nødvendige og tilstrækkelige betingelser for terapeutisk forandring”:

  1. At to mennesker er i kontakt.
  2. At den første person, som vi skal kalde klienten, er i en tilstand af inkongruens, sårbarhed, eller angst.
  3. At den anden person, som vi skal kalde terapeuten, er kongruent i forholdet.
  4. At terapeuten oplever ubetinget positiv anerkendelse af klienten.
  5. At terapeuten oplever en empatisk forståelse af klientens indre referenceramme.
  6. At klienten, i det mindste i minimal grad opfatter terapeutens ubetinget. positive anerkendelse af ham, og terapeutens empatiske forståelse af ham/hende.

Læs mere om klientcentreret psykoterapi i Sommerbeck, L. (2004) Klientcentreret psykoterapi i psykiatrien, Akademisk Forlag, ISBN 87-500-3834-6. Ovenstående tekst er uddrag herfra.