Kreative terapiformer

Hvorfor arbejde med kreative terapiformer?

kreativ-psykoterapi.dk/kreative terapiformer

Det ubevidste er “lagerplads” 

Den eneste måde vi kan opfatte noget om den virkelighed vi lever i er gennem vores sansesystemer… vi ser, hører, mærker, smager og lugter hele tiden alle de input der kommer til os. Alle disse sanseindtryk “går ind” på én gang, men da vores bevidste sind ikke kan rumme mere end omkring 5-9 indtryk af gangen ud af de millioner af sanseindtryk vi konstant udsættes for, vil en masse af sanseindtrykkene være ubevidste. Det er ikke ensbetydende med at de ikke er der, vi har dem blot ikke i fokus. Således er det ubevidste “lagerplads” for hele vores liv med alt hvad det indebærer af sanseindtryk

Kreativt udtryk

Et kreativt udtryk er autentisk, (jf. forskellen mellem f.eks. et anstrengt og et spontant smil!) idet noget i mennesket udtrykker sig meget direkte, og delvist eller helt udenom bevidst kontrol. Derved får bevidstheden udvidet adgang til materiale som før har været ubevidst. Når udtrykket manifesteres i synligt vedvarende form, får det selvstændig eksistens og klienten kan være i dialog med sit eget udtryk, hvilket giver mulighed for at bearbejde det sprogligt og kropsligt. Dette gælder såvel billedligt som skriftligt udtryk.

kreativ-psykoterapi.dk/Kreative terapiformer/Dancing treesÅbner for erkendelse

Disse udtryksformer åbner op for erkendelse af det mangetydige, der i virkeligheden som regel bor i alle udsagn og udtryk, fordi de så åbenlyst betjener sig af symboler og metaforer, der kan tolkes på mange måder. Ifølge den klientcentrerede indfaldsvinkel er det klientens egne tolkninger, som er ledende, men som terapeuten kan hjælpe med at videreudvikle og evt. udfordre. Da terapi grundlæggende består i at integrere, reintegrere og omforme, således at ressourcer styrkes og uhensigtsmæssige, forældede reaktionsmønstre m.v. forvandles, er det yderst befordrende, at klienten gennem de kreative medier erfarer at være skabende og at det er muligt at forholde sig på mange måder til det personlige materiale, samt at alt kan vendes til udviklingspotentiale. Kreativitet har jo med skabelse og gestaltning at gøre.

Terapeuten som inspirator

Endvidere ligger der en fremadrettet optimisme og glæde i at forholde sig kreativt. Kreativiteten i forbindelse med terapien består ikke blot i at der inddrages medier for kreativt udtryk, men i mindst lige så høj grad i den måde terapeuten forholder sig til klienten og dennes proces på, og derigennem fungerer som inspirator for klienten til at forholde sig mulighedsorienteret til sin problemstilling, således at der ideelt opstår en form for fælles kreativitet.

“Psychotherapy takes place in the overlap of two areas of playing, that of the patient and that of the therapist. Psychotherapy has to do with two people playing together. The corollary of this is that when playing is not possible then the work of the therapist is directed towards bringing the patient from a state of not being able to play into a state of being able to play.” (Winnicot)

Kreativitet og leg

Der er en meget høj grad af korrespondens mellem kreativitet og leg, hvor det legende aspekt gør det lettere for klienten at kunne rumme alt det smertelige, sammen med opbygningen af ressourcesiden og oplevelsen af terapeutens empatiske accept af klienten. Leg består i at afprøve muligheder og roller i en fantasipræget kontekst. Både legen og de kreative udtryk har det til fælles, at det potentielt farlige kan konfronteres på en mindre skræmmende måde, det er jo “bare noget vi leger”, samtidig med at leg kan være en yderst seriøs beskæftigelse af stor betydning.

kreativ-psykoterapi.dk/kreative terapiformerKreativ terapi

Eventyr og alle former for kreativ terapi er i familie med hinanden. Intentionen er at hjælpe klienten med at komme til at opleve sig som helten i sit eget liv og have troen på at kunne overkomme diverse trolde og drager, vel vidende at der er hjælp at hente fra de gode feer, vise vejledere, eller hvordan klienten ellers afbilder ressourcer og mulig hjælp fra skjulte kilder.

Bedre forbindelse af neurologiske niveauer

Ud fra en neurologisk synsvinkel[1] er der tale om at de neurologiske niveauer bliver bedre forbundet og at forbindelserne kan ændre karakter, ved at klienten både får lejlighed til at gå dybt ind i det nonverbale og efterfølgende forbinde oplevelsen med bevidst, sproglig bearbejdning.

Kreative udtryk

Det unikke ved at inddrage kreative udtryk som f.eks. tegning i terapi, er efter vor erfaring, at klienter generelt udtrykker sig derigennem med en rent ud forbløffende sikkerhed omkring materiale, som det kan tage meget længere tid at “få gravet frem” alene via samtale, og hvor det bliver meget tydeligt, også for klienten selv, hvad der er mest presserende for vedkommende at arbejde med i øjeblikket.

Endelig har den kreative tilgang til terapi optimale muligheder for skabelse og indøvning i en ønsket fremtid, hvor realiseringen af den fremmes.

kreativ-psykoterapi.dk

Alle terapierne ved kreativ-psykoterapi.dk har et klientcentreret samtaleterapeutisk fundament, hvor de kreative terapiformer bruges som forstærkende metoder til at nå ind til den ubevidste intelligens. De kreative terapiformer er drømme-, tegne- og eventyrterapi, fantasirejser (også kaldet aktiv imagination) samt kropsterapeutisk arbejde. Der arbejdes endvidere med rollespil, visualisering og meditation.

Kreative terapiformer er både velegnede til dybtgående udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid, og mere afgrænsede forløb som omhandler specifikke problemstillinger.

kreativ-psykoterspi.dk/Kreative terapiformer

 

I teksten ovenfor er der anvendt uddrag fra: Kappel, C., Haslund, K. m.fl. (2010), Kreativ kliencentreret psykoterapi, BOD, ISBN 978-87-7114-122-1.

 


[1] Neuro-videnskab er læren om hjerne, rygmarv og nerver. Læs eventuelt mere i Hart, S. (2006) Hjerne, samhørighed, personlighed – en introduktion til neuroaffektiv udvikling, Hans Reitzels Forlag. Susan Hart, cand. psych., er psykolog med speciale i børns udvikling og de følelsesmæssige hjerneprocesser.